HVA ER EN EN/ISO STANDARD?

International Organization for Standardization (ISO) er en internasjonal standardiseringsorganisasjon som utgir standarder innenfor en rekke områder. «ISO» kommer fra det greske ordet for «lik» 

Standarder for personlig verneutstyr er valgfritt å bruke, men alle er knyttet til direktiv 89/686/EC. På denne måten er alle sertifiserte produkter også kompatible med direktiv 89/686/EC. Alle arbeider etter ulike standarder gjør det enklere for kunden å vite hvilke krav våre produkter oppnår.

Et produkt som er godkjent og sertifisert kan være merket med CE-merket. CE-merkingen betyr at produktet tilfredsstiller kravene til den relevante produktkategorien. Det gir derimot ikke en full garanti for at produktet vil hindre ulykker, eller alvorlige skader, hvis brukeren blir utsatt for slike farer i et arbeidsmiljø.

Det finnes mange typer EN/ISO standar for verneklær etter hva de er godkjent for. Så vi på Verktøy.no har satt sammen en liste av våres produkter med EN/ISO nummer, og hva de betyr.

EN 420:2003

Vernehansker – Generelle krav og prøvingsmetoder. 

Alle vernehansker må oppfylle denne standarden. Standarden omfatter blant annet følgende områder: 

Utforming og konstruksjon 

Hanskene skal gi høyest mulig beskyttelse innenfor det tiltenkte bruksområdet.

Sikkerhet og harmløshet

  • Hanskene i seg selv skal ikke være skadelige for brukeren.
  • pH-verdien skal ligge mellom 3,5 og 9,5.
  • Krom VI-innholdet skal ikke være høyere enn < 3 mg/kg.
  • Latekshansker må prøves på proteininnhold i henhold til EN 455-3.
  • Hansker som er laget for å redusere risikoen for elektrostatisk utladning, må prøves på elektrostatiske egenskaper i henhold til EN 1149.

 

EN 388:2016

VERNEHANSKER MOT MEKANISKE RISIKOER

Den europeiske standarden EN 388:2016 tar for seg kravene til verne­hansker som gir beskyttelse mot såkalte mekaniske risikoer. Dette om­fatter slitasje, kutt, riving, punktering og støt.

EN 388:2016-standarden er en revidert og oppdatert utgave av EN 388. Denne nye EN 388-standarden krever i visse omstendigheter mer om­fatt­ende testing enn EN 388:2003. Den retter også opp i vanske­lig­heter som hadde oppstått i forbindelse med tilgangen på viktig utstyr til bruk i testingen av slitasjemotstand. Videre inneholder den blant annet noen flere krav til brukerveiledningene.

EN 388:2016 gir kundene mer informasjon og et fyldigere og i noen til­feller mer nøyaktig bilde av egenskapene til hver enkelt hanskemodell. Dette kan være til betydelig hjelp for dem i den svært viktige oppgaven det er å velge riktig håndbeskyttelse for akkurat de behovene de har.

For at hansker skal kunne sertifiseres under EN 388:2016, må de dessuten opp­fylle EN 420-standarden for generelle krav til vernehansker.

PIKTOGRAMMET OG TESTMETODENE

 

EN 388:2016
ABCDEF
A Slitasjemotstand
B Skjæremotstand* (sirkelformet knivblad)
C Rivemotstand
D Punkteringsmotstand
E Skjæremotstand (rett knivblad)
F Støtdemping

 

*Uttrykkene skjæremotstand og kuttmotstand brukes ofte om hver­andre; det er også tilfellet i dette materialet.