Kjøpsbetingelser for Verktøy.no

Generelt

Verktøy.no (G. Coward AS) ønsker til enhver tid å yte den beste service overfor sine kunder. Forbrukerkjøp via Verktøy.no (G. Coward AS) sin nettbutikk er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp.

Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, eller vedlegg i utsendte pakker.

Prisene gjelder kun ved bestilling i nettbutikk.

NB - Alle ordre utenfor Norge må betales med kredittkort/forskuddsbetaling.

Kundehenvendelser

Vi besvarer e-post så fort som mulig og senest innen 48 timer (med unntak av helger der vi besvarer så fort som mulig første normale arbeidsdag) 

 

Betalingsbetingelser

Kjøp via Verktøy.no (G. Coward AS) sin nettbutikk verktøy.no betales i sin helhet med kredittkort eller Klarna faktura.  Bedriftskunder kan avtale andre betalingsbetingelser etter kredittsjekk. Alle priser er oppgitt i norske kroner inkl. mva.

Kjøpsvilkår

Generelt

De her angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av Verktøy.no (G. Coward AS). Disse vilkårene gjelder for alt salg fra Verktøy.no (G. Coward AS)så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.

Priser og levering

Alle priser er oppgitt inkl mva, eks. frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører, valuta kurser og endringer i transportkostnader

Normal leveringstid fra oss er 3-5 dager - vi sender alltid varene så fort som mulig. Dersom det skulle oppstå forsinkelser informerer vi kunden etter beste evne, kunden står da fritt til å kansellere kjøp og få refundert kjøpesum.

Verktøy.no har mer enn 15.000 varelinjer på lager, i tillegg til 3-400.000 varer tilgjengelig over natt. Vi jobber stadig for å bli enda bedre på levering. NB - dersom vi er midlertidig utsolgt kan det ta 3-4 dager fra noen av leverandørene å få varene til oss - de sendes da ut samme dag som vi får dem inn døren.

Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking og pakking kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg.

Salg på verktøy.no er primært rettet mot konsument og bedriftsmarkedet. G. Coward AS forbeholder seg retten til å kansellere større ordre/partikjøp fra enkeltaktører slik at G. Coward kan opprettholde egen leveringsdyktighet ovenfor etablerte kunder.

Vi forbeholder oss retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt får ikke tilbakevirkende kraft. Vi tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil.

Dersom G. Coward AS mot formodning ikke kan levere varen innen akseptabel tid for kunde kan kunden heve kjøpet uten ekstra kostnad. Kjøp tilbakebetales via Klarna som håndterer alle betalingstransaksjoner for verktøy.no.

Tilbud gjelder så langt lageret rekker dersom annet ikke er spesifisert.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Verktøy.no (G. Coward AS) side, kan dette endres uten unntak, dersom kunden blir gjort oppmerksom om forholdet på forhånd og innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Salg til utlandet

Salg utenfor fastlandsnorge forutsetter forskuddsbetaling. Fraktkostnader beregnes spesielt i hvert enkelt tilfelle.

Retur

Retur av varer skal skje innen 30 dager etter mottatt ordre. Returnert vare skal være ubrukt i original emballasje. Kontakt oss for å få tilsendt returlapp på e-post. Denne koster 149,- å bruke, som trekkes fra refundert beløp ved en kredit.

Tilbakebetaling

Dersom kunden har returnert varen tilbakebetaler G. Coward hele kjøpsbeløp inkl frakt ut til kunden så snart som mulig, men senest 14 dager etter at G. Coward AS har mottatt returnert vare. Dette gjelder også dersom varen er forsinket og kunden ønsker å heve kjøpet.

Kundens plikter

Den som er registrert som kunde hos Verktøy.no (G. Coward AS)er ansvarlig for betaling av de ytelser Verktøy.no (G. Coward AS) eller Verktøy.no (G. Coward AS) sine samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Verktøy.no (G. Coward AS)Uavhentede pakker

Ved uavhentede pakker vil kunden bli ilagt et gebyr på kr 500,- for dekking av frakt begge veier og ordrebehandling.

Reklamasjon

Før feil meldes til Verktøy.no (G. Coward AS) bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan bevise at produktet ikke fungerer slik Verktøy.no (G. Coward AS) har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til Verktøy.no (G. Coward AS) slik at vi kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir Verktøy.no (G. Coward AS) melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Frist for reklamasjon i hehold til kjøpsloven. "Reklamerer kjøperen ikke innen to år etter den dag da han overtok tingen, kan han ikke seinere gjøre mangelen gjeldende. Dette gjelder ikke dersom selgeren ved garanti eller annen avtale har påtatt seg ansvar for mangler i lengre tid."  Dersom varen er ment å vare vesentlig lenger enner fristen for å reklamere 5 år. Krav om reklamasjon meldes på e-post til support@coward.no eller tlf 35509500.

G. Coward AS følger forbrukerklageutvalgets avgjørelse ved eventuell tvist.

Avhjelp

Verktøy.no (G. Coward AS) skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av Verktøy.no (G. Coward AS) iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Verktøy.no (G. Coward AS) , betaler ikkeVerktøy.no (G. Coward AS) disse utgiftene.

Tvistebehandling

Tvister i forbindelse med betingelser og tilhørende bestemmelser, samt tvister som ellers angår handel på verktøy.no følger norsk rett og hører inn under de ordinære tvisteløsningsorganer og domstoler. Ved å være Trygg e-Handel sertifisert forplikter foretaket seg til å følge Forbrukerklageutvalgets avgjørelser ved en eventuell tvist.

Dersom du ønsker å klage over en vare eller tjeneste kjøpt hos oss, kan du inngi klage til forbrukerrådet eller via EUs nettplattform for tvisteløsning (ODR-portalen). Forbrukerrådet er et statlig forvaltningsorgan som veileder forbrukere og megler i tvist mellom forbruker og næringsdrivende.

Forbrukerrådet
Fred Olsens gate 1
0152 Oslo

https://www.forbrukerradet.no/

ODR-portalen er en nettbasert klageportal levert av EU-kommisjonen og gir tilgang til tvisteløsningsverktøy. Det er særlig relevant hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land.

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NO

Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester (for unntak se i lovteksten).
Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist). Sammen med forsendelsen kommer også et angrerettskjema som må fylles ut ved evnt. retur.
Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglene opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten, jf. angrerettloven § 21 tredje ledd jf. § 8 første ledd bokstav h. Sørger selger for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene, jf. angrerettloven § 21 fjerde ledd. Dersom du benytter deg av angreretten har du en frist på 14 dager på å sende varene i retur (etter at du har varslet om at du ønsker å benytte angreretten).
For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den.
Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg. Du har risikoen for transporten tilbake til oss. Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc. Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres. Dersom produktet er brukt eller verdien på annen måte forringet kan vi redusere refundert beløp tilsvarende verdiforringelsen. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg.
Produktet sendes tilbake til oss i originalemballasje, sammen med angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet. Krav om angrerett meldes på e-post til coward@coward.no eller tlf 35509500.

Ved en eventuell tvist, følger vi forbrukerklageutvalgets retningslinjer og anbefalinger

Salg til mindreårige

G. Coward AS selger ikke varer til personer under 15 år. Personer som ønsker tilsendt faktura eller delbetaling må være over 18 år. 

Ekstraordinære forhold

Verktøy.no (G. Coward AS) er kun ansvarlig for tap av varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvisVerktøy.no (G. Coward AS) godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Verktøy.no (G. Coward AS) sin kontroll, og som Verktøy.no (G. Coward AS) ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

Verktøy.no (G. Coward AS) er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Verktøy.no (G. Coward AS) side.

Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Salgspant/Betalingsvilkår

Verktøy.no (G. Coward AS) har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens §3-14 flg.

Det er kun bedrifter og offentlige etater som får kjøpe varer på kreditt, og det vil bli foretatt kredittvurdering før utsendelse av bestilte varer.

Personopplysninger og sikker betaling

Verktøy.no/G. Coward AS oppbevarer ingen personnr eller kortinfo. All håndtering av kort og personopplysninger håndteres av Klarna. For å hindre svindel med kort har vi også lagt inn høyeste sikkerhetsnivå på kortbetaling og krever 3D secure verifisering på kjøp.  Personopplysninger som navn/adresse/e-post oppbevares for å kunne sende kunden varer/relevant info til kunden. Kunden har fullt innsyn i disse opplysninger på forespørsel og opplysningene slettes også umiddelbart  om ønskelig.

Brukeromtaler/reviews

Verktøy.no bruker Trustpilot for innhenting av brukeromtaler. dette gjøres for å sikre at brukeromtaler og reviews av både kjøpsopplevelse og produkter kun legges inn av personer som faktisk har handlet hos oss, og faktisk har testet det reelle produktet. Alle brukeromtaler og produktomtaler legges inn av faktiske personer. G. Coward AS/Verktøy.no sikrer også gjennom sitt samarbeid med Trustpilot at alle brukeromtaler og produktomtaler publiseres lett tilgjengelig på Trustpilots sider. https://no.trustpilot.com/review/verkt%c3%b8y.no?utm_medium=trustbox&utm_source=Carousel Ingen brukeromtaler eller anmeldelser slettes.

Cookies

Verktøy.no benytter cookies for å gi deg en bedre kjøpsopplevelse. Ingen personnr/betalingsinfo oppbevares av cookiene og informasjon viderebringes heller ikke til eksterne parter.

Endring i vilkårene

Verktøy.no (G. Coward AS) forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeur

Er Verktøy.no (G. Coward AS) forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er G. Coward AS fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Med vennlig hilsen

Verktøy.no G. Coward AS